Master Driver & Services (Thailand)

Our Services

บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอ์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด บริหารภายใต้กลุ่ม บรษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จํากัด หรอ เอ็มจีซี-เอเชีย ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่ให้บริการพนักงานขับรถที่มากคุณภาพ และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ “ไว้วางใจ” ได้ด้วยพนักงานขับรถที่มีคุณภาพให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนําพาผู้บริหารและธุรกิจของท่าน สะดวกสบายตลอดการดําเนินธุรกิจ

พนักงานขับรถผู้บริหารมาตรฐานระดับโลก

พนักงานขับรถทุกคนของมาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของบริษัททั้งในเรื่อง การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทักษะการบํารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของท่านได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของพนักงานขับรถมืออาชีพ


การคัดสรรพนักงานขับรถและมาตรฐาน ของบริการเพื่อรับรองบุคลสำคัญ

นอกเหนือจากประสบการณ์ในการขับรถและทักษะในการรับรองบุคลสำคัญของพนักงานขับรถแล้วมาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ยังให้ความสำคัญกับการคัดสรรพนักงานขับรถโดยจะมีกระบวนการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมอย่างเข้มข้น ก่อนรับเข้าทำงานซึ่งทางบริษัทฯได้จัดชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานขับรถทุกคนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุภาพ สะอาดตลอดเวลา

พนักงานขับรถทดแทน

มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จัดให้มีพนักงานขับรถทดแทนในกรณีลางานหรือกรณีฉุกเฉิน ทําให้การบริการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่าน นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีพนักงานขับรถเพียงพอที่จะรองรับพร้อมเริ่มปฏิบัติงานหลังลูกค้าลงนามในสัญญาเช่าทันที

ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านคอลล์เซ็นเตอร์

เพื่อให้คุณมั่นใจ มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ได้มีระบบของการให้บริการ ในการให้ และรับข้อมูล ผ่านระบบคอลล์เซ็นเตอร์ที่สามารถรองรับการติดต่อได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เราได้พิสูจน์ว่า “ความเชื่อใจ” คือพันธะสัญญาที่เราจะดูแลท่านตลอดการเดินทาง

การรับประกันความเสียหาย

ทางบริษัทฯได้จัดให้มีการประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยหรือจากพนักงานขับรถเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ถึงการรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้น

ติดต่อ Call Center